Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

DODOgrup s.r.o.
OPOJ 379
919 32 Opoj

IČO: 50032020
DIČ: 2120183197
IČ DPH: SK2120183197
Spoločnosť zapísaná ORSR Trnava Odd. Sro Vložka č. 36898/T
konatelia: Iveta Mikulášová a Jozef Mikuláš

2. Spracúvané osobné údaje:
• meno, priezvisko, titul,
• adresa – ulica a číslo, PSČ, mesto,
• email, telefónny kontakt
• dátum a miesto narodenia
• druh a číslo dokladu totožnosti
• štátna príslušnosť
• bankové spojenie/číslo účtu/údaje platobnej karty použitej na platbu a v prípade vrátenia platby
• logy a IP adresy
• cookies
• informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

3. Prevádzkovateľ e-shopu DODOgrup s.r.o. ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv zákazníka (ďalej len Dotknutej osoby) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

5. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby na stránke www.obkladytrnava.sk

6. Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

7. E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na dodogrup@dodogrup.sk

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby pre nasledujúce účely:
a.plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
– osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
– daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou;
– plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
– účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
– oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Dotknutej osobe. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope.

d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
– plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
– individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
– cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Dotknutá osoba vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

– Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
– Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
– Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba . Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
– Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
– Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
– Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Dotknutej osoby súvisiace so spracovaním

1. Práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h. právo na odvolanie súhlasu.

2. Dotknutá osoba môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese dodogrup@dodogrup.sk alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa: DODOgrup s.r.o., OPOJ 379, 919 32 OPOJ

3. V prípade, že by sa Dotknutá osoba domnievala, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu dodogrup@dodogrup.sk
b. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu dodogrup@dodogrup.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Dotknutú osobu. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Dotknutej osoby obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4. Ak uplatní Dotknutá osoba právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

5. Pokiaľ Dotknutá osoba uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti žiadateľa. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 15.1. 2019.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne na OPOJ 325, 919 32 Opoj. Vstup do tejto predajne je monitorované kamerovým systémom, a tieto kamerové záznamy spracúva spoločnosť DODOgrup s.r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.

Informácie o súboroch cookies a ich využívanie spoločnosťou DODOgrup s.r.o.

Čo je to súbor cookie?

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.

Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?

Spoločnosť DODOgrup s.r.o., vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám však poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť DODOgrup s.r.o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach www.obkladytrnava.sk telefonicky na telefónnom čísle 0908/ 466 511, prípadne písomne na adresu DODOgrup s.r.o. , OPOJ č. 379, 919 32 Opoj

DODOgrup s.r.o.
OPOJ 379
919 32 Opoj
IČO: 50032020
DIČ:2120183197
IČ DPH:SK2120183197

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a to len na základe ich poskytnutia priamo kupujúcim. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2. Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je, že dotknutá osoba poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrila zároveň súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s Článkom 6 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu a vyplnením svojich osobných údajov čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Článku 7 Nariadenia GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Uzatvorením kúpnej zmluvy, zaslaním objednávky a poskytnutím osobných údajov kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do členských štátov Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslanou na adresu predávajúceho, alebo mailom na dodogrup@dodogrup.sk . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

9.4.Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.

9.5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho, t.j. prevádzkovateľa osobných údajov, vyžadovať

 • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov ktoré sú predávajúcim spracúvané
 • prístup k svojim osobným údajom
 • právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu –
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa článku 6 Nariadenia GDPR, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

9.6.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.7.Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.5. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.8.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.4. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.9.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 9.1. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
• SLOVAMAX s.r.o.